Doprava zdarma

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TME solutions s.r.o., sídlící na adrese Vrchlického 824, 411 17 Libochovice, identifikační číslo 01413341 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 32641, pro prodej zboží prostřednictvím elektronického on-line obchodu – e-shopu, který je umístěn na internetové adrese www.gafu.cz.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi obchodní společností TME solutions s.r.o., sídlící na adrese Vrchlického 824, 411 17 Libochovice identifikační číslo: 01413341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) on-line obchodu prodávajícího, který je umístěn
a provozován na internetové adrese www.gafu.cz.

1.2   Obchodní podmínky rovněž upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky e-shopu prodávajícího, který je umístěn na internetové adrese www.gafu.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3   Na případy, kdy osoba zamýšlející nakoupit zboží od prodávajícího jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti, se obchodní podmínky nevztahují.

1.4   Všechna ustanovení, která se od obchodních podmínek odchylují, lze sjednat v samostatné kupní smlouvě. Tato ustanovení uvedená v kupní smlouvě mají následně přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6   Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7   Prodávající může znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti, které vznikly během doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. ÚČET UŽIVATELE

2.1   Pro vytvoření vlastního účtu kupujícího (dále jen „učet uživatele“) je nutná registrace na webové stránce.

2.2   Při registraci na webové stránce jakožto i při objednávání zboží je kupující povinen vždy uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Při jakékoliv změně údajů uvedených v účtu uživatele je kupující povinen tyto aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím v účtu uživatele a během procesu objednávání za správné.

2.3   Přístup k účtu uživatele je zabezpečen přihlašovacími údaji, které se skládají z uživatelského jména a hesla. Kupující je povinen zachovávat ohledně přihlašovacích údajů mlčenlivost. Zároveň kupující bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4   Kupující nesmí zpřístupnit přihlašovací údaje třetím osobám.

2.5   Z rozhraní účtu uživatele může kupující realizovat objednávky zboží.

2.6   Kupující může realizovat objednávky zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, pokud to webové rozhraní umožňuje.

2.7   Kupující je o nově zalistovaných produktech informován prostřednictvím pravidelných e-mailů, jejichž odběr může zrušit ve svém účtu uživatele. Prodávající není povinen tyto informativní e-maily automaticky zasílat všem kupujícím.

2.8   Prodávající může účet uživatele zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Prodávající může účet uživatele zrušit rovněž v případě, kdy není kupujícím delší dobu využíván.

2.9   Kupující bere na vědomí, že účet uživatele může být nepravidelně a na omezenou dobu nedostupný, a to zejména v případech, kdy dochází k údržbě webové stránky prodávajícího.

 

3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

3.1 Kompletní seznam nabízeného zboží prodávajícím k prodeji, včetně cen za zboží je zobrazen prostřednictvím webového rozraní.

3.2 Nabídka zboží za uvedené ceny je platná po dobu, kdy je toto zboží zobrazováno ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení nijak neomezuje možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Kupující bere na vědomí, že obrázky k produktům jsou pouze ilustrativní. Produkty se mohou lišit v barvě a některých detailech. Skutečná barva produktu je vymezena pod položkou Barva výrobce, která je uvedena parametrech produktu (její český překlad je obvykle uveden v názvu produktu).

3.4   Nabídka prodeje zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu vztahující se k tomuto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Informace o nákladech na balné a dopravu zboží je rovněž zobrazeno ve webovém rozhraní. Všechny informace o zmiňovaných nákladech, které jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.6. Pro objednání zboží se využívá objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který kupující vyplňuje. Objednávkový formulář sestává zejména z informace o:

a) objednávaném zboží vloženém kupujícím do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

b) způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží

c)  požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

d)  informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.7   Kupující má možnost před konečným odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce. Objednávku kupující odesílá prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“ nebo „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce prodávající považuje za správné.

3.8   Po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu obdržení objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího, která je uvedena v účtu uživatele nebo
v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.9   V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, ad.) může prodávající vždy požádat kupujícího o dodatečné potvrzení dané objednávky ve formě písemné nebo telefonické.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká momentem doručení potvrzení o přijetí konkrétní objednávky prodávajícím, které je odesláno prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické adresy kupujícího.

4.2   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.3   Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

4.4   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

5. CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Všechny ceny jsou smluvní. Ve webovém rozhraní obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Při získání slevového benefitu lze na sestavu uplatnit pouze jednu slevu (slevy nelze kombinovat).

5.2   Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tzn. včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci objednávkového formuláře a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

5.3   Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

5.4   Cenu zboží a případné poplatky spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři, pokud prodávající nenabídne další způsoby úhrady.

5.5   V případě volby platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6   U bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je u bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5,8   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5.9   Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží nakupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.10 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5.11 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1   Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a)  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b)  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c)  smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

6.2   Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat korespondenčně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@gafu.cz.

6.3   Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od kupujícího obdržel, na své náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4   Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.5. Ve lhůtě sedmi (7) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI U VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3 Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Vrchlického 824, 411 17 Libochovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení účtu užiavatele a pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele a to především subjektům nezbytným pro kvalitní vyřízení objednávky, doručení zboží a zjištění spokojenosti zákazníků.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho účtu uživatele.

 

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu včetně fotografií zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat
či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

13.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

13.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.7 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.8 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.10 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování TME solutions s.r.o., Vrchlického 824, 411 17 Libochovice, adresa elektronické pošty obchod@gafu.cz. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.gafu.cz.